પુષ્કળતા Meaning English Gujarati Pushkalata પુષ્કળતા Meaning in English નામ (સ્ત્રીo) ['ભરવું' ઉપરથી; સરo हिं, म.] ભરવું કે ભરાવું તે; ઉમેરણ (૨) લશ્કરમાં હોમ ગુજરાતી જાહકિયાં જાસકિયાં; પુષ્કળતા. પુષ્કળતા. તેનો અર્થ શું છે તે શોધો આમાં સૌથી લોકપ્રિય વિશ્વ વધુ શોધો અનુસરો Oxford Dictionaries તરફથી વધુ © 2019 Oxford University Press ગુજરાતી માં જાહકિયાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાહકિયાં1 નપુંસક લિંગ બહુવયન​ ગુજરાતી માં જાહકિયાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાહકિયાં2 નપુંસક લિંગ બહુવયન​ પુષ્કળપણું; પુષ્કળતા; એ અર્થમાં દુકાનકાર તરફથી માગણને કહેવાતો એક શબ્દ. ફતેહ; સિદ્ધિ; કલ્યાણ; શ્રેય; શુભ. બાપની મિલ્કત. લાભ; ફાયદો; હાંસલ; હિત; સારૂં પરિણામ. શરણાઈની જાતનું એક વાજિંત્ર. તે કોડીની જાતનો એક શંખ છે. શુકનવાળો એક શબ્દ. જોખ કરતાં વેપારી એકને બદલે બરકત બોલે છે. પત્તે રમતાં પણ વપરાય છે. સમૃદ્ધિનું સાધન. સંપત્તિ; સત્ત્વ. This is a modal window. Dictionary બરકત Quick Links Follow Us પુષ્કળતા પુષ્કળતા Meaning in English Gujarati પૂર્ણ થઈ પડેલું હોય તેમ. તૃપ્તિસૂચક અતિશયતાનો ઉદ્ગાર. This is a modal window. Dictionary જાસકિયાં Quick Links Follow Us અધિકતા; પુષ્કળતા; વધારો ભરપૂર હોવાપણુ; પ્રચૂરતા; વિભૂતિ; છત; પ્રપૂર્ણતા. આશીર્વાદ. નથી એવા અર્થ માટે વપરાતો શબ્દ; કાંઈ નથી કે કાંઈ કમાણી