। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੋ-ਮੰਜਲੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਵਧਵੇਂ ਛੱਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੜਦੀਆ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੈਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਕੈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਧਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਮੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਪ ( 1052 ) ਜਾਪਾਨੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ , ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਭਿੱਅਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਮਾ ਕਰਾ ਕਾਲ ( 1185-1335 ) ਵਿਚ ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਧ ਦੇ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ den 5. juli 2019 i Guide Er du vild med naturen? Kunne du tænke dig et job, hvor du er udenfor en stor del af tiden? Læs mere Af Niels Mikkelsen den 4. juli 2019 i Embeder & Titler Kunne du godt tænke dig at gå jeg Hvordan bliver man slagter? Hvordan bliver man jæger? Hvordan bliver man tandplejer? bliver ਦੀ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੰਦਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.25 ਮੀ. ( ਪੰਜ ਫੁੱਟ ) ਉੱਚੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚੀਨੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਚਬੂਤਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਬਰਾਂਡੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਧਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

2019 Hvordan bliver man pilot (privat, civil, jagerfly)? 6. juli 2019 Arbejde

© 2019 Hvordanbliverjeg.dk Hvordan bliver man tømrer? hvordan en karriere ud af det? Så er der mange muligheder for dig. Læs mere Af Niels Mikkelsen den 1. juli 2019 i Jobs Buschauffører smiler altid, og er ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਕੂਗਾਵਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਧਾਰਮਿਕ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ– blive tømrer. Her i artiklen kan du læse mere om, hvordan man bliver tømrer, og hvad arbejdet som tømrer går ud på. En tømrer arbejder i al slags vejr med at bygge om, renovere eller bygge nyt. Det primære materiale er ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ । ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹ. ਪੁ.– – ਚੈਂਬ. ਐਨ. 8 : 36 ਜਾਪਾਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਟਿਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ( ਚਿਤਰ 2 ) । ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਰਚਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਤੀਰ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਝਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ । ਛੱਪਰ-ਨੁਮਾ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿੰਟੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀ । ਇਹ

Læs mere Af Niels Mikkelsen den 29. juni 2019 i

selv, Svar på alting Synes du det halter lidt med det engelske? Kunne du godt tale bedre, både med accent og ordforråd? Læs mere Page 1 of 29 Næste → Hvordan bliver man slagter? 11. juli 2019 Hvordan bliver man