Barnave Qendra është institucioni përgjegjës për kontrollin e çdo veprimtarie në fushën farmaceutike. Ajo ushtron kontroll mbi : a) veprimtaritë e fabrikimin, mjediset dhe pajisjet e tij b) tregtimin me shumicë dhe pakicë si dhe kushtet e ruajtjes së barnave, c) lëndët e para medikamentoze dhe lëndët ndihmese ambalazhuese d) barnat e importura nga të gjitha Organizimi i sistemit shëndetësor Sistemi Shëndetësor në Shqipëri është kryesisht publik. Shteti siguron pjesën më të madhe të shërbimeve që i ku në kuadrin e një projekti pilot është riorganizuar shërbimi shëndetësor parësor dhe ështe krijuar ASHR–ja, në çdo distrikt funsionon një DSHP-Drejtoria e Shëndetit Publik e cila duhet të koordinojë te gjitha shërbimet shëndetësore të rrethit. Në 12 rrethet e medha (qendra të rajoneve) krahas DSHP-ve, aktuale të popullsisë së Shqipërisë. Më hollësisht, ky raport kërkon të përshkruajë tendencat e vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë që kanë qenë të pranishme në popullsinë shqiptare gjatë viteve të fundit. Veç kësaj, raporti kërkon të nxjerrë në pah e antibiotikëve ALERTE Promocioni Shëndetësor Rreth Nesh Lidhje Shërbime Njoftime Inspektorati Shtetëror Shëndetësor - ISHSH Sigurimi shëndetësor, rritja e kapaciteteve menaxhuese në spitale përmes asistimit të ekspertëve gjermanë, kualifikimi i profesionistëve kurues është i organizuar në tre nivele: shërbimi parësor, shërbimi spitalor dytësor, dhe spitalor terciar. Shërbimet e shëndetit publik dhe promocionit ofrohen në kuadrin e shëndetit parësor dhe mbështeten dhe mbikqyren nga ISHP Krahas këtyre ofrojnë shërbimet e tyre edhe një sërë institucionesh nacionale si Qendra Kombetare e Transfuzionit të Gjakut, Qendra Kombetare kryesorë të rrezikut dhe determinantët e sëmundjeve dhe vdekjeve në popullsinë shqiptare. Gjithashtu, raporti përshkruan shkurtimisht burimet e kujdesit shëndetësor,shpërndarjen e fuqisë punëtore, aksesin dhe përdorimin e kujdesit shëndetësor dhe shpenzimet e përfshira në sektorin shëndetësor shqiptar. Raportin Shëndetësor Kombëtar mund ta shkarkoni në formatin .pdf: këtu National Health Report you can download in.pdf i tipit Bismarkian. Skema e Sigurimeve Shëndetësore ka hyrë në zbatim me 1 mars 1995 si një mekanizem i rëndësishëm në reformimin e sistemit shëndetësor, si në drejtim të menyrës së financimit dhe rritjes së burimeve për kujdesin shëndetësor, ashtu dhe të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve. Institucione nacionale Sistemi shëndetësor në Shqipëri mbështetet edhe nga një sërë institucionesh nacionale, të cilat varen direkt nga Ministria e Shëndetësisë. Depistimit të Kancerit të Qafës së Mitrës Mirëserdhët në si dhe mbështetja e akreditimit dhe certifikimi i stafit shëndetësor janë pikat kryesore mbi të cilat do të ndërtohet bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Gjermanisë Ministri i Shëndetësisë i Republikës së […] msh.info@rks-gov.net Zyra për trajtim mjekësor jashtë vendit: 038 211 947 Zyra për lincencimin e profesionistëve shëndetësor: 038 e licensuara. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombetare e Transfuzionit të Gjakut ka si qëllim sigurimin e gjakut dhe produkteve të tij për të plotësuar në mënyren me optimale kërkesat për transfuzione që nevojiten për, trajtimin e personave të aksidentuar, pacientëve që vuajne nga anemia e rende dhe kronike, pacientëve me kancer, pacientëve që Terapi, Ortopedi, Pedodonti dhe siguron forminin profesional të mjekëve specializante . NJËSIA E TRANSPORTIT MJEKËSOR ME HELIKOPTER Misioni eshte mbulimi i urgjencave mjekësore kur paraqitet nevoja për ofrimin e një shërbimi të tillë. Veprimtaria kryesore: Transportimin e specializuar mjekësor me helikopter të pacientëve në raste akute. KLINIKA E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE (QEVERITARE) Misioni eshte ofrimi i shërbimit të urgjencës