ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ? IIನೆಯ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಕ್ತಪೂರಣಗಳು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲು ತೊಡಗಿದಂತೆ, ಇದು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಮಯ ದಾಟಿದಂತೆ ಔಷಧೋಪಚಾರವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರಣಗಳು, ಸ್ವತಃ ರಕ್ತದ ಪೂರಣಗಳಾಗಿರದೆ, ರಕ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟಕದ ಪೂರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು (ಕಡಿಮೆಪಕ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ) ರಕ್ತದ ಘಟಕಗಳ ಸತ್ತ್ವಗಳುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ಪೂರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಘಟಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಭಾಗಗಳ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳ ಪೂರಣಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಕ್ತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೊ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು will lose their only baby without your help. When you get ಸೇರಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಾರದೆಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೇ ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ/ ಅಶಕ್ತತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. 1995 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವಿಷಯವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 17:10) ತದನಂತರ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು, ನಾವು ‘ರಕ್ತವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆಂಬ’ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆಯೊ, ರಕ್ತವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.—ಅ. ಕೃತ್ಯಗಳು 15:28, 29. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ‘ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ’ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಇರಬೇಕಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ವಿವಾಹವಾದರೆ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹವು ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹದಗೆಡೆಬಹುದು.ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೂ, ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಗಾಮಾ ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್‌, ರಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಾಂಶವಾಗಿರುವ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಮಾಡಬಹುದು. [ಪುಟ 30ರಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕ] ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪಶ್ನೆಗಳು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಳಗೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಕೇಳಿರಿ: ನಾನೊಬ್ಬ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರಣಗಳು (ಇಡೀ ರಕ್ತ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ) ಕೊಡಲ್ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನವು, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೊ? ವೈದ್ಯರು ಬರೆದು ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವು, ರಕ್ತರಸ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ರಕ್ತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಜನಾದ ನೋಹನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. (ಆದಿಕಾಂಡ 9:3, 4) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು, ರಕ್ತದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದವು: ‘ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಇಳುಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ರಕ್ತಭೋಜನಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದ ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು.’ ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯನು ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು: “ಅವನನ್ನು ಕುಲದಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ವಿಕಲ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ತನ್ನ ಅಶಕ್ತತೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸಬೇಕು.ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಯೂರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಯೂನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ , ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಕುರಿತಂತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1990ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಸೋಂಕುರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುವ ಗಾಮಾ ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್‌ನ ಸೂಜಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಕೊಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಸಾರಜನಕಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದಾದರೂ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳು, ರಕ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವನ್ನು (ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ) ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು VIJAY KARNATAKA Milaap Impactguru.com KETTO CRITICSUNION MProfit Lifeinsurance VIJAY KARNATAKA VIJAY KARNATAKA VIJAY KARNATAKA Max Ayurveda Impactguru.com ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಗಳಿಂದಲೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು (ಫ್ರ್ಯಾಕ್‌ಷನ್‌ಗಳನ್ನು) ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿವಾದಾಂಶಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಘಟಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಇದರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬೈಬಲ್‌ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಅವನ ಮೊದಲ ಚಿಂತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ bed. She needs your help to save her son from a deadly snake bite ಭಾರತದ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಗವಾಸ್ಕರ್ Flipkart: ಮೋಟೋರೋಲಾ ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಮರುಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಶಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತೆಯೇ, ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ (ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು) ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಇಂಟರ್‌ಫೆರಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲ್ಯೂಕಿನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಚಿಸುವಿರಾದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬಹುದು.ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಶಕ್ತತೆಯ ಅಥವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಅಥವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ

give you the better experience on our

ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅಥವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಚಕರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ರಕ್ತದ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು, ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ರೋಗಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್‌ ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ರಕ್ತವನ್ನೇ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು, (2) ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು, (3) ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು (4) ದ್ರವ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ [ಸೇರಮ್‌]ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. your State Farm® agent is here to help 10 reasons why NRI do not return back to India! The Highest Paying Cashback Card Has Hit the Market ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ 'ಯುವರತ್ನ'ಕ್ಕೆ ತಮನ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ: ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಣಾಮ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು This 9yr old's treatment is killing her! Poverty could cause 8-year-old Ayesha’s death I’ll lose my only baby if I