efanayo From Thuli: Sanibonani ngingu mama wezingane ezintathu onganakuthula emoyeni ngibhala nje lana ngidinga usizo mhlawummbe ningangicebisa ukuthi ngenze njani kulenkinga. Sibane kumama mina ngingowesithathu singangantomabazane samabili nabafana ababili. Inkinga shuthi yaqala ngokugula kukababa ngoba wagula umama eyithwele mini. Sibane kanjalo usisi omdala umama weza naye mayezogana ubaba wami nalo engimlamayo kwathi makugula ubaba likukhethile futhi alifunikhona ukukuhluphekisa kodwa lifuna ulinake. Konke lokhu okuzwayo nokhalangakho kudalwa yilo idlozi, lifuna ulinake ulalele. Uma ungenza lokho, uyoze uzibuze wena ukuthi wawusabani sonke lesisikhathi uze usikhalele isikhathi osimoshile. Ungalivali idlozi ngoba mhla selibuya liyokuhlupha uma lingahluphanga wena kuyoba zizukulwane. Wena uyohamba emhlabeni ungakwenzanga owawukuzele. Hamba uthathe isipho ophiwe sona abakini. From Thabi: Mbali ingiyitholi epagen lakhe. Ngiyabonga From Lungisani Brian Mqadi: Cela ukubuza nginenkinga ngiyagula ngiyawa okuyinto engangijwayele. Kwenzeka nje uma ngithola into ezongiyisa phambili ngekusasa lami, njenganokuthi mengithi ngiyofunda ngihlushwa