3 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲಿನ ಈ ವಾದ್ಯ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಂತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವರೆಗು ಆರ್ಗನ್ (ವಾದ್ಯ) ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಾದ್ಯವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಇಡೀ ಕೈಯಿಂದ ನುಡಿಸಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. 15 ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗಳು ಅಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದವು. ಕ್ಲ್ಯಾವಿಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಪ್ಸಿಕಾರ್ಡ್ ಗಳು to HTTPS (https://www.wikiwand.com). An extension you use may be preventing Wikiwand articles from loading properly. If you are using an Ad-Blocker, it might have mistakenly blocked our content. You will need to temporarily disable your Ad-blocker to view this page. You can help our automatic cover photo ಈ ಲೇಖನವು ಪಿಯಾನೋ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಪಿಯಾನೋ ಸಂಗೀತಶೈಲಿಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ - ಪಿಯಾನೋ ಸಂಗೀತಶೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ ಪಿಯಾನೋ ಕೀಲಿಮಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ. ಪಿಯಾನೋ ಎಂದರೆ, ಪಿಯಾನೋ ಫೋರ್ಟೆ ಎಂಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ಪದದ ಮೃದು ಶಬ್ದ ಎಂಬರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಂತೆ ಇದರ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಲಯಬದ್ದವಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಯಾನೋವನ್ನು ಇಟಲಿದೇಶದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಗರದ ಬಾರ್ತಲೋಮ್ಯು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಿಯವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ೧೭೦೦ ನೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದರ ಅವಿಷ್ಕಾರವಾಯಿತೆಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಿಯಾನೋ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ೧೭೦೦ ನೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದರ ಅವಿಷ್ಕಾರವಾಯಿತೆಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. This browser is not supported by Wikiwand :( Wikiwand requires photo selection, along with input from other users. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Oh no, there's been an error ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು Our magic isn't perfect Suggest as cover photo Thank you for helping! Our magic isn't perfect Thank you for helping! Thank you for browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience. Please download and use one of the following browsers: An extension you use may be preventing Wikiwand articles from loading properly. If you're using HTTPS Everywhere or you're unable to access any article on Wikiwand, please consider by reporting an unsuitable photo. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. Your input will affect ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡವು. ಮೊದಲು ಬಂದ್ದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಕ್ಲ್ಯಾವಿಕಾರ್ಡ್. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಯಾನೋವನ್ನು ಬಹುವ್ಯಾಪಾಕವಾಗಿ ಬಳಸುವವರೆಗು ಹಾರ್ಪ್ಸಿಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾವಿಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಪಿಯಾನೋ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಯಾನೋವಾದಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತ ವಿಗರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದದ(ನಾದದ) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು(ಅಥವಾ ನಾದಪ್ರಮಾಣ) ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪಿಯಾನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು "ಗ್ರ್ಯಾವಿಸೆಂಬಲೊ ಕಾನ್ ಪಿಯಾನೋ ಎ ಫೋರ್ಟಿ" ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ಮಂದಸ್ವರದ ಮತ್ತುಉಚ್ಚ ಸ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಪ್ಸಿಕಾರ್ಡ್" ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ "ಪಿಯಾನೋ-ಫೋರ್ಟಿ" ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಮವರ್ಗಗಳು ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಉಪಕರಣ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯ ವೆಂಬುದು ಸಂಗೀತದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದೆಂದರೆ ಪಿಯಾನೋ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಇತರೆ ವಾದ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಡೋಫೋನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಏರೋಫೋನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಇಡಿಯೋಪೋನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಮವರ್ಗಗಳು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ರ್ಡ್ಸ್] ಆನ್ ದಿ ಹೆಲ್ ಬ್ರುನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ , ದಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ರ್ಡ್ಸ್] ಆನ್ ದಿ ಹೆಲ್ ಬ್ರುನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ , ದಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ರ್ಡ್ಸ್] ಆನ್ ದಿ ಹೆಲ್ ಬ್ರುನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ , ದಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯ (ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಮೆಂಟ್ ) ಪರಿವಿಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಸಂಚರಣೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ, ವಿದ್ಯುದ್ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್-ಶೈಲಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿವಾದ್ಯ (ಕೊಳಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು), ಗುರ್ಡಿ(ತಂತಿವಾದ್ಯ), ಕ್ಲ್ಯಾವಿಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಪ್ಸಿಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಾದ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ "ಮಂದ-ಉಚ್ಚ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒನ್ ಡೆಸ್ ಮಾರ್ಟೆಂಟೋ ನಂತಹ ಮೊದಲಿನ ವಿದ್ಯುದ್ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾದ್ಯಗಳು ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪಿಯಾನೋ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ದಂತದಿಂದ, ಕರಿಮರದ(ಎಬನಿ) ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನಂತಹ ಕೃತಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಉಪಕರಣ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. ಈ ಲೇಖನವು ಪಿಯಾನೋ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಪಿಯಾನೋ ಸಂಗೀತಶೈಲಿಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ - ಪಿಯಾನೋ ಸಂಗೀತಶೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ ಪಿಯಾನೋ ಕೀಲಿಮಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ.