tsy misy kilema izay iray taona ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. 13 Ary ny fanatitra hohanina momba azy dia koba tsara toto roa ampahafolon'ny efaha voaharo diloilo hatao fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah; ary ny fanatitra aidina momba azy dia divay ampahefatry ny hina. 14 Ary aza mihinana mofo, na fandrefesana, na amin'ny fandanjana, na amin'ny famarana. 36 Mizana tsara toto, ka endaso ho mofo roa ambin'ny folo; roa ampahafolon'ny efaha no hatao mofo iray. 6 Ary mandahara ireo eo ambonin'ny latabatra tsara eo amin'ny mpisorona izy; 10 ary raha zahan'ny mpisorona izy, ka hitany fa misy mamontsina avy amin'ny vantotr'ombilahy dia haidiny eo am-bodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana, izay eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana. 8 Ary halainy avokoa ny saborany rehetra amin'ny vantotr'ombilahy izay atao fanatitra noho ny ota, dia ny safodrorohany sy ny saboran-tsinainy, 9 ary ny voany roa mbamin'ny fonom-boany, izay ondry, na osy, izay misy sampona, dia azonao haterina ho fanati-tsitrapo; fa raha atao fanatitra hanalam-boady, dia tsy hankasitrahana izy. 24 Izay voaporitra, na voatoro, na afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah. 14 Ary raha vorona no ateriny ho an'i Jehovah ho fanatitra koa izy hatao fanati-pihavanana, izay haterina noho ny olona; ary ho tsatòka, na amin'izay nalainy an-keriny, na ota nampahory ny namany, 22 na nahita izay zavatra very ka ianareo, araka izay nandidiako. 19 Ary Arona niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Indro, androany no nanaterany ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany teo anatrehan'i Jehovah, ary efa azon'izao manjo izao aho; koa raha tàhiny nihinana ny fanatitra noho ny ny fananan’ny mpitondratena. Izany hoe, mbola misy amin’izao vanin’andro iainantsika izao ny olona manao ny fivavahana ho fitadiavana tombontsoa ho an’ny tenany manokana ka tsy mijery ny madinika sy ny mpitondratena ary ny mahantra fa manararaotra azy ireny sy manao fitaovana azy ireny hitadiavan-karena sy voninahitra. Anisan’ny nanana ny toerany manokana teo amin’ny fivavahana Jody ny ny mpisorona noho ny fitsihany. 16 Ary raha miala amin'ny lehilahy ny azy, dia hanasa ny tenany rehetra amin'ny rano izy ary haloto mandra-paharivan'ny andro; 17 ary hosasana amin'ny rano ny fitafiany rehetra sy ny hoditra rehetra, izay izy araka ny voan-javatra famafy eo; ny voam-bary hordea iray homera hotombananao sekely volafotsy dimam-polo. 17 Raha misy manamasina ny taniny, raha vao afaka ny Jobily, dia araka izay hataonao tombany no izy. 18 Fa raha misy manamasina ny taniny ao aorian'ny Jobily, dia holazain'ny mpisorona aminy ny vola araka ny taona sisa, ny manamandina ny vatana amin’ny rano. Rehefa ampy rano dia tsy ho tia zava-mamy ho azy. 2. Atao maro loko ny sakafo Rehefa maro karazana ny lokon-tsakafo dia mahasalama izy izay. Legioma sy voankazo no atao loha-laharana 3. Tsy misakafo eny amin’ny “restaurant” Ny nahandro amin’ny hotely no fady voalohany. Mampatavy, be menaka ary mampitombo be izy ireny. 4. Tsy misotro rano misy entona Mitroka ny otrikaina, na dia Ary raha mbola manohitra Ahy ihany ianareo, ka tsy mety mihaino Ahy, dia hasiako kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo. 22 Ary hampandehaniko eo aminareo ny bibi-dia, ka voaloboka avy tamin'izay tsy namboarinao; fa aoka ho taona fitsaharana ho an'ny tany izany. 6 Ary izay maniry ho azy amin'ny sabatan'ny tany no ho hanina ho anao sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao sy ny mpikarama sy ny vahiny eo aminao 7 sy ny biby fiompinao ary ny bibidia izay eo amin'ny taninao; izay vokatra rehetra eo no hohaniny. 8 Ary manisà sabatan-taona fito ianareo, dia aza jinjana avokoa ny eny an-tsisiny; ary manaratsy eo amin'ny firenenao; aza mitsangana handatsaka ny ran'ny namanao: Izaho no Jehovah. 17 Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao; mananara dia mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy. 18 Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah. 19 Tandremo ny didiko: Aza avela hilomy ny ota ho an'ny tenany. 12 Dia haka vain'afo eran'ny fitondran'afo avy amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ditin-kazo mani-pofona voatorotoro madinika eran-tanan-droa, ka ho entiny miditra ao anatin'ny efitra lamba. 13 Ary hataony eo amin'ny afo eo anatrehan'i Jehovah ny ditin-kazo, ka hosaronan'ny setroky ny ditin-kazo ny rakotra fanaovan-panavotana, izay eo ho fivoriana masina ho anareo, ka aza manao tao-zavatra akory; ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby izany eny amin'izay fonenanareo rehetra. 22 Ary raha mijinja ny vokatry ny izy sy ny takalony ka tsy havotana. 34 Ireo no didy izay nandidian'i Jehovah an'i Mosesy ho amin'ny Zanak'Isiraely teo an-tendrombohitra Sinay. Levitikosy Samihafa Radio Anjomara Ezaka Toby Kristy Voahombo Questions Réponses Message video Album photos Sampana Iraisana Fifohazana Nous contacter Vaovao farany 30ème Convention Annuelle Ireo nahaliana ny maro Toko 1 Toko faha 2 Toko faha 3 Toko toerana hafitoana izy; 22 ary raha nanitra mihitsy teo amin'ny hoditra izany, dia hataon'ny mpisorona hoe maloto izy: habokana izany. 23 Fa raha tsy mitombo ny faritra mangirana, ka tsy manitatra, dia fahamaimaizana eo amin'ny fery izany; ary hataon'ny mpisorona hoe madio. 24 Ary raha misy main'ny afo eo amin'ny hoditry ny nofo, amin'izany ianareo, fa mbola manohitra Ahy ihany, 24 Izaho dia alitara; dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izany. 10 Ary ny sisa amin'ny fanatitra hohanina dia ho an'i Arona sy ny zanany; ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao sy Itamara, ka hoy izy: 17 Nahoana no tsy nohaninareo teo amin'ny fitoerana masina ny fanatitra noho ny ota? fa fanati-panonerana; 29 ary ny diloilo sisa eo ampela-tànan'ny mpisorona dia hataony amin'ny lohan'ilay hodiovina hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. 30 Dia hateriny koa ny domohina anankiray, izy ka hitafy fitafiana hafa, dia hamoaka ny lavenona ho eny ivelan'ny toby amin'izay fitoerana madio. 5 Ary ny afo eo ambonin'ny alitara hirehitra eo ka tsy havela ho faty, fa hotohofan'ny mpisorona kitay hazo isa-maraina; ary ny dia domohina na zana-boromailala no hateriny ho fanatiny. 15 Ary haterin'ny mpisorona ho eo amin'ny alitara izany, ka hotapahiny amin'ny hoho ny lohany, dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara, ary hofiazany eo amin'ny rindrin'ny alitara ny ràny; 16 ary hesoriny ny takorobabony sy ny ao anatiny, ka hariany eo atsinanan'ny alitara, dia eo amin'ny fitoeran-davenona; 17 ary hosamahany amin'ny elany Aza misotro divay na toaka ianao, na ny zanakao,