ગ આકારની ગટર ૮ '' × ૩'' પહોળાઈ તથા ઉંડાઈવાળી તેમજ નિરિક્ષણ પથ ર ફૂટ પહોળાઈનો રાખવો જોઈએ. શેડની કુલ પહોળાઈ અને લંબાઈ ૧ર ફૂટ × ૭૦ ફૂટની રાખવી જોઈએ. શેડની આસપાસ ખુલ્લા વાડાની જગ્યા ૧ર × ૧પ મીટરની રાખવી જોઈએ. પાણીનો હવાડો ૧.પ' × ૩' × ૭.પ' નો પુરતો છે. અન્ય બાંધકામની વિગત કેટલ પાછળ, ઓછામાં ઓછા બે ઘટાદાર વૃક્ષો ઉછેરવા જોઈએ. જેથી જાનવરોને છાંયો મળી રહે અને ઉનાળામાં સૂર્યપ્રકાશથી બચાવી શકાય. એકથી બે વર્ષની આયુની ૧પ થી ૧૬ વાછરડીઓ બાંધવા માટે એક હરોળનો શેડ બાંધવો જોઈએ. જેમાં ત્રણ ફૂટ ખોરાકની નીરણની જગ્યા, બે ફૂટ પહોળી ગમાણ (૧.પ ત્ર ૦.પ ફૂટની દિવાલ) જેની ઉંચાઈ અંદરની બાજુ ૧૦ ઈંચ અને બહારની બાજુ ર.પ ફુટ હોવી જોઈએ. વોડકીઓને ઉભા રહેવાની જગ્યા ૪ ફૂટ × પ ફૂટ માટેની સહાય કેટલ શેડ બનાવો છે વઘુ દુઘ માટે કેટલશીડની જરૂર છે મો-97*****12 કેટલ શેડ,ગમાણ,પાણીની ટાંકી ના બાંધકામ તથા પાણીની ડોલ માટે સહાય (જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી) વિકાસપીડિયા પશુપાલન પશુપાલનની સહાય યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લીધી છે ઘાસચારાનાં મીનીકીટ બકરાં યુનિટ ધરાવતો બિમાર પશુઓનો વાડો બનાવવો જોઈએ. આવો વાડો દવાખાનાની નજીક બાંધવાથી તેમાંના જાનવરોની દેખરેખ તથા સારવાર યોગ્ય અને સમયસર થઈ શકે, રોગનો ફેલાવો ન થાય તે માટે આવા શેડ, તંદુરસ્ત પશુઓથી દૂર રાખવાં જોઈએ. આવા પેનના બાંધકામની વિગત વિયાણ માટેના પેન જેવી જ રહેશે. ગાયો દોહવા માટેનો શેડ (મીલ્ડીંગ બાર્ન ) : કાફ પેનમાં ગમાણની બાજુમાં ૧×૧×૧ ફૂટના માપની પાણીની કુંડીથી પણ વાછરડાંને પાણી આપી શકાય. છ માસથી વધારે ઉંમરના વાછરડા % અથવા રૂ/- ૧૫૦૦૦/- બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે. જનરલ કેટેગરીના પશુ પાલકને ,સંર્પકઃ નજીકની પશુ સારવાર સંસ્થા યોજનાનો લાભ લેવા માટે ની શરતો અ) લાભાર્થી પશુપાલક હોવો જોઇએ. બ) નાના/સીમાંત ખેડુત પશુપાલકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. ક) લાભાર્થી અનુ.જાતી પૈકીનો હોવો જોઇએ. ડ) પશુપાલકે ખાતાના નિયત નમુના મુજબ કેટલ શેડનું બાંધકામ કરી સંલગ્ન જોઈએ. ઉભા રહેવાની જગ્યા પાછળ ૬ ઈંચ પહોળી તથા ૩ ઈંચ ઊંડી ગટરલાઈન હોવી જોઈએ. સામ સામા માથાં રહે તે રીતે કાફપેન બે હરોળમાં બનાવવા જોઈએ અને બે કાફપેનની હરોળ વચ્ચે ત્રણ ફૂટની જગ્યા રાખવી જોઈએ. જેનો ઉપયોગ વાછરડાંને દાણ તથા લીલંંુ ઘાસ નિરણ કરવા તથા દૂધ આપવાના વાંસણો રાખવા માટે રૂ. ૩૦,૦૦૦/- યુનીટ કિંમતના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૧૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ANH-9 જે ખેડૂત-પશુપાલક પશુઓ રાખતા હોય અને કેટલશેડ બની શકે એ પ્રમાણે પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતા હોય તેનેજ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે. મુલાકાતીઓ: 8388401 to content. છેલ્લા પેજ સુધારાની તારીખ: 21-12-2017 કૉપિરાઇટ © 2019 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત, કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર કેટલ શેડ, - અરજદારને સ્વખર્ચે- યોજનાના અમલીકરણ સંસ્થાએ પ્રથમ સંબંધીત બેન્કમાંથી આ અંગે નિયત ફોર્મ-બેન્કે માંગ્યા મુજબ એકમ નો રીપોર્ટ બનાવવાનો રહેશે. - જો કોઈ લાભાર્થી વચગાળા સમયમાં ડીફોલ્ટર (મુદત વીતી બાકી એક સાથે ત્રણ હપ્તાથી વધુ) બનશે તો તે ગાળા માટે અને દ ૂધના વાસણો તથા કેન સાફ કરીને રાખી શકાય. એકી સાથે ૪૦૦ લીટર દૂધ સંગ્રહી શકે તેવો મીલ્ક સ્ટોર રૂમ હોવો જોઈએ. દોહતી વખતે ગાયોને દાણ નાખવા માટેની દાણરૂમ ૧ર × ૧પ ફૂટની તથા ફેટ ટેસ્ટીંગ, કોમ્પ્યુટર માટેની પ્રયોગશાળા ૮ × ખાઈને થાકી ગયા. પણ હજુ સુધી કોઈ લાભ મળ્યો નથી. 2016માં અત્યાર સુધી માંડ 15 જેટલા ખેડૂતોને જ લાભ મેળવી શક્યા છે. પરંતુ July 11, 2019 July 11, 2019 July 11, 2019 કરીને આપણાં વિસ્તારમાં ગરમીની તાણને ઓછી કરી શકે છે. સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારમાં કેવા પ્રકારના પશુ રહેઠાણ હોવા જોઈએ ? ઉપરોકત જણાવેલ ધ્યેયોને પ્રાપ્ત કરવા. પશુઓના રહેઠાણની કાળજી : ક્રમ પશુનો પ્રકાર છાપરા નીચે જગ્યા (પશુદીઠ ચો.મી.) ખુલ્લી જગ્યા (પશુદીઠ ચો.મી.) વાડાદીઠ વધુમાં વધુ પશુઓની સંખ્યા અધિકારીશ્રી પાસેથી બાંધકામની ખરાઇ કરાવવાની રહેશે.,જરૂરી સાધનો/વસ્તુઓ / ફોટોગ્રાફ/સહાયની તકતી લગાવીને નાણાકીય સહાય માટે બિલો સહ સહાયની અરજી રજુ કરવાની રહેશે. જનરલ કેટેગરીના પશુ પાલકને મળી શકે કેટલ શેડ સહાય યોજના July 11, 2019 July 11, 2019 July 11, 2019 July 11, 2019 July 11, 2019 રાજય સરકારની મનરેગા યોજના અંતર્ગત જોબ કાર્ડ ધરાવતા ખેડૂતોને ખેતી કામ માટેના ઢોર રાખવા માટે કેટલ ઈંચની ઉંડાઈવાળી લંબચોરસ ખાંચો પાડેલી હોવી જોઈએ. બન્ને બાજું કેટલશેડની દિવાલોને પ્લાસ્ટર કરેલ હોવું જોઈએ અને સાઈઝ ૧૪ ઈંચની હોવી જોઈએ. કેટલશેડનું છાપરૂ એસ્બેસ્ટોસ સિમેન્ટના પતરાંનું કે સિમેન્ટ કોંક્રિટનું કે વિલાયતી નળીયાનું અનુકૂળતા પ્રમાણે બનાવવું જોઈએ. છાપરાની ઉીંચાઈ સિમેન્ટના પતરામાં ૮૧૦ ફૂટ, તેવાં મેાભાની રાખવી જોઈએ. બે લાઈનવાળો માથંુથી માથા પ્રકારનો ૩પ' × ૯૦' ના પરિમાણનો શેડ ૩૬ ગાયો (૧૮ +૧૮) માટે પૂરતો છે. તેવી જ રીતે જણાવવા વિનંતી) (જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં ઓછુ હોય તે પક્ષી સ્વરૂપે સહાય(૧૦૦ બ્રોઇલર પક્ષી એકમ (૧૦૦ બ્રોઇલર ફાર્મની સ્થાપના માટે સહાય). પાકો શેડ બનાવાની રીત અને અને પાણીની સગવડ રાખવી પડે. સાદાં એસ્બેસ્ટોસના પતરાનાં ૧૮ × ૮ ફૂટનો શેડ ખેડૂત મિત્ર લાભ લેવાથી વંચીત રહી ન જાય​. આઈ ખેડુત પોર્ટલ પર જ​વા માટે અહી ક્લિક કરો… https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx આવી બીજી માહિતી મેળ​વ​વા માટે નીચેની લિન્ક પરથી એપ ડાઉનલોડ કરો https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agrimedia&hl=en અમારી ચેનલ સબ્સસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળ​વો સરકારી યોજનાની માહિતીના વિડીયો Your email address will not be published. Required fields are marked * AGRIMEDIA © 2018 ALL RIGHTS RESERVED. પશુપાલનની ૩૭ સહાય યોજનાઓ : અંતિમ તારીખ​ 30-6-2019 Leave a કે જે પશુઓ રાખતા હોય તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે. રૂ. ૩૦,૦૦૦/- યુનીટ કિંમતના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૧૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ANH-9 જે ખેડૂત-પશુપાલક પશુઓ રાખતા હોય અને કેટલશેડ બની શકે એ પ્રમાણે પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતા હોય તેનેજ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે. છે. પહાડી તથા જંગલી વિસ્તારમાં મકાનો થકી જ પશુઓને જંગલી પ્રાણીઓથી રક્ષણ પૂરૂ પાડી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ખેડૂતો જાનવરોના મકાનો, તેમની ડીઝાઈન અને જગ્યા તથા જિલ્લાા પંચાયત (પશુપાલન) ને બનાવી બકરા ખરીદ કમીટી મારફતે જ ખરીદવાના રહેશે. - આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને ખોરાક પાણ, ઘાસચારો, રહેઠાણ અને ખાણદાણનો ખર્ચના ૫૦% ફાળા તરીકે ભોગવવાનો રહેશે. - આ એકમ સામાન્ય સંજોગોમાં ત્રણ વર્ષ સુધી નિભાવવાનુ રહેશે. લાભાર્થીઓને દુધ ઉત્પાદનની નોંધ રૂ. ૧૦૦૦/- યુનીટ કિંમતના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૭૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ANH-9 તમામ એકી સાથે અડધી કે ત્રીજા ભાગની દુઝણી ગાયો દોહી શકાય તેટલી ક્ષમતાવાળો મીલ્ડીંગ બાર્ન બનાવવો જોઈએ. ૪૦ દુઝણી ગાયોના ધણ માટે ૧૪ થી ર૦ ગાયો એકી સાથે દોહી શકાય તેટલી ક્ષમતાનો શેડ બાંધવો જોઈએ. તેના બાંધકામની વિગત નીચે મુજબ છે. મીલ્ડીંગ શેડની એક બાજુ ગાયોની અવરજવર માટે ૬