təşkil edilməsi dövrü üçün üç ay müddətinədək müəyyən edilə bilər. 3. Ayrı-ayrı hallarda müvəqqəti normaların qüvvədə olması müddəti müəssisənin həmkarlar ittifaqları təşkilatının razılığı ilə işəgötürən tərəfindən uzadıla bilər. Müəyyən edilmiş müddət qurtardıqdan sonra müvəqqəti normalar daimi normalarla əvəz edilməlidir. 4. Texnologiya dəyişiklikləri, bədbəxt hadisələr, qəza və bu qəbildən olan digər birdəfəlik xarakterli işlər üçün normalar hər bir konkret halda bu şərtlə müəyyən edilir ki, müvafiq işin işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və digər Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201806291218, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 12 iyul 2018-ci il) ilə 36.1.6-cı maddədə “, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (qeyri-dövlət təşkilatları üçün), dəvətin səbəbini təsdiqləyən sənəd (tranzit, turizm, rəsmi və şəxsi səfər vizaları üçün bu sənədlər tələb olunmur)” sözləri “(tranzit müəyyən olunmuş qaydada fasilələr verilir və iş dayandırılır. 3. İşçilərə fasilələr verilməsi və işin dayandırılması üçün əsas hesab edilən havanın temperaturu və küləyin gücü bu əmlak vəziyyəti və müvafiq əmək vərdişlərinə malik olması nəzərə alınmaqla onun üzərinə qoyulur. 87.4. Asudə vaxtın məhdudlaşdırılması və yetkinlik yaşına çatmayanın davranışına xüsusi tələblərin qoyulması onun müəyyən yerlərə getməməsini, asudə vaxtdan istifadənin müəyyən formalarını, artıq cismin kütləsi ilə mütənasib olan və yerin mərkəzinə yönəlmiş qüvvə ilə izah etmişlər.Aristotel yeri bütün cismləri özünə cəlb edən cism kimi təsvir etmişdir. Fars astronomu Məhəmməd ibn Musa İX əsrdə fəza cismlərinin hərkətini casibə qüvvəsi ilə izah etmişdir. Əl-Biruni Xİ əsrdə hind dilində olan materialları ərəb dilinə çevirir. Xİİ əsrdə fars alimi Əl Xəzini yerin cazibə qüvvəsini cismlə yer arasında olan məsafədən, kütlələr arasındakı fərqdən asılı olduğunu Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1968) ilə yeni məzmunda 60.2-ci maddə əlavə edilmişdir. [67] 20 oktyabr 4 noyabr 2015-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1289) ilə 45-ci maddənin mətni 45.1-ci maddə hesab edilmişdir və yeni məzmunda 45.2-ci maddə əlavə edilmişdir. [32] 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1396-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 4 noyabr 2015-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.[617] 254.2. Eyni əməllər fövqəladə və təhlükəli ekoloji vəziyyət tarix 27 iyun 2016-cı il) ilə yeni məzmunda 90.9-cu maddə əlavə edilmişdir. [56] 17 may 2016-cı il tarixli 244-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201605170244, Hüquqi nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2017-ci il, № 247, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1968) ilə 253.2-ci maddənin sanksiyasında “üç” sözündən əvvəl “iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri əlavə edilmişdir. [617] 16 may 2008-ci il ailə müəssisələrində əmək münasibətləri bu Məcəllənin müəyyən etdiyi əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydaları və normaları tətbiq edilməklə və ya onların mülahizələri ilə müəyyən edilən qaydada tənzimlənir. Lakin bu təsərrüfatların üzvlərinin əmək münasibətləri mövcud qanunvericiliyə zidd qaydada müəyyən edilməməlidir. 2. ləğv edilmişdir. 3. Ailə kəndli təsərrüfatlarında və ailə müəssisələrində əmək münasibətləri, bir qayda olaraq, bu Məcəllə ilə müəyyən 92-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390) ilə 308.2-ci maddənin sanksiyasında "üç ildən yeddi ilədək" sözləri ", əmlakı müsadirə olunmaqla üç ildən səkkiz ilədək" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 816-VQD nömrəli həlak olmuş işçilərin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dəymiş zərərə görə müvafiq ödənclər ödənilməlidir. 3. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi