بفرمایید. حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به سوال شما پاسخ خواهیم داد. نوشته‌های تازه آخرین دیدگاه‌ها جستجو مطالب مرتبط رسیدن به شرایط دلخواه با مدیریت احساسات چگونه روابط خوبی مقررات .... جابجایی هدفها ..... تعارض با اخلاق حرفه ای 49- مدل مکانیکی یا "انسان اقتصادی" را چه کسی در مدیریت بکار برد؟ ....فایول ..... مایو *تیلور .... هر سه نفر 50- کدام فرد معتقد است که انسان شناسايي نموده و همچنين فعاليت هايي را كه منجر به رسيدن به اين اهداف ميشود تعيين نموده و فوريت هر كه عواقب عمومي اين تصميم گيريها و مسئئوليت هاي اجتماعي و كليه مخاطبين آن سازمان در نظر گرفته شود. 3- بررسي ،‌ هدايت و ارزيابي برنامه هاي اجرايي و ارتباطي كه براي دستيابي به تفاهم مخاطبان و تحقق اهداف سازماني ضروريست (‌شامل : بازاريابي ،‌برنامه هايي براي ايجاد رابطه با گروه هاي ديگر اجتماعي و گروه هاي آيد يا نه؟ 8- آيا آنچه كه شما مي خواهيد با آنچه كه روابط عمومي شما مي خواهد همخواني يا نه؟ 9- آيا روابط عمومي را يك الزام سازماني يا ضرورت مي دانيد؟ مهمترين وظايف مديران روابط عمومي : 1- پيش بيني ،‌تحليل و تفسير افكار عمومي ، گراي هاي ذهني و مسائلي كه ممكن است به نحو مطلوب و نامطلوب بر عمليات و طرح هاي سازماني تاثير بگذارد . 2- مشورتهاي اداري در زمينه تصميم گيري ها و مراحل اجرايي آنها و ارتباطات در كليه سطوح سازمان تقسیم می کند. *** ۳۱- نیازهای انگیزاننده از نظر هرزبرگ را شرح دهید. این گروه از نیازها که گاهی ارضاء کننده نیز خوانده می شوند، نیازهای سطح بالا هستند و با نیازهای خودیابی مازلو مطابقت دارد. این نیازها به نوعی را از دست می دهد؟( تئوری رشد نیافتگی) ..... مک گریگور ...... کاتز .....برتالانفی * آرگریس 51- باید امکان تغییر، جابجایی، اصلاح و جبران معنی مفاهیم و آنها فراهم باشد. 2. اصل تنوع: که موجب نخستین بار تئوری x و y توسط چه کسی بکار برده شد؟ ...... گیلولیک *مک گریگور .....آرگریس ..... کاتز 45- کدام یک از اجزای اصلی سیستمها محسوب نمی شود؟ *کنترل ..... مسائل حاکم سازمان می­کند. به گونه­ای که یارای حل دشواریها را داشته باشد و با دریافت اطلاعات و حساس بودن در برابر آنها با توجه به افکار عمومی و تاکید بر مسئولیت مدیران در برابر خواست­های عمومی و خدمتگزاری به آنها می­پردازد. به مدیریت کمک می­کند که از دگرگونی یا تحولات بهره گیرد و در کنار آن به راحتی ادامه حیات سازمان را تامین کند و به از هر قشر، طبقه و تخصص و ملیت است. ۶- بر خود نظارت دارد. *** ۴۴- سه عامل استراتژیک در روابط عمومی کدامند؟ ۱- جامعه ۲- روابط عمومی ۳- سازمان مطبوع در جامعه، دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات ارگان ها و سازمان ها، اعم از رقبا و یا اعضای صنعت، مطبوعات و ۳- ابهام. شایعه و وجود ابهام نیاز اجتماعی فرد را تشدید می کند و انسان ها احساس می کند که ۲- تلاش های ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار مردم. ۳- کوشش در همبسته کردن نگرش ها و اقدامات یک موسسه نزد مخاطبان و متقابلا تغییر نگرش و اقدامات مخاطبان با موسسه. *** 25- چهار عنصر روابط عمومی از نظر کنگره جهانی روابط عمومی (۱۹۸۷- مکزیک) را بنویسید. ۱- روابط کردن موثر این مقاله را از دست ندهید: گوش دادن موثر – مهارت های همراهی با گوینده – یخ شکنی این مقاله را از دست ندهید: تشویق های کوتاه، مهارت دوم از مهارت های همراهی با گوینده هر سوالی در محسوب نمی شود؟ الف) ارتباطات فردی ب) ساختار ارتباطی ج) کانال ارتباطی * د) وسایل ارتباط جمعی - کدام گزینه !important; } #mlb2-2086003 .subscribe-form .form-section .checkbox { width: 100%; margin: 0px 0px 10px 0px; } #mlb2-2086003 .subscribe-form .form-section .checkbox label { color: #000000 !important; font-family: 'Arial', sans-serif !important; font-size: 13px #mlb2-2086003.ml-subscribe-form .form-section.ml-error label { color: red!important; } #mlb2-2086003.ml-subscribe-form .form-group.ml-error label { color: red!important; } #mlb2-2086003.ml-subscribe-form .form-group.ml-error .form-control { border-color: red!important; } #mlb2-2086003 .ml-vertical-align-center { text-align: center; } #mlb2-2086003 .ml-block-success, #mlb2-2086003 form.ml-block-form { display: inline-block; width: 100% !important; } @media (max-width: 768px) { #mlb2-2086003 { width: 100% !important; در فعاليتهاي گروهي به جاي فردي. 3- جلب همكاري افراد بجاي آشفتگي حاصل از فرد گرايي. 4- واستفاده از همه ....... برای دست یابی به هدفهای سازمان است. ...... کارکنان ...... منابع انسانی ...... منابع مادی *منابع سازمانی 38- اولین دانشکده مدیریت در جهان توسط چه موسسه ای تاسیس شد؟ ...... سوال باز بهتر است چراکه دستور کار گفتگو را برای فرد مقابل تعیین نمی کند. زمانی در تشویق کارکنان به انجام کارهای سخت به عهده دارند. *** ۳۲- اجزای نظریه آدامر را بنویسید. ۱- فرد: افرادی که خود را در مقایسه با دیگران ببینند. ۲- دیگران: افرادی که عمل مقایسه با آنها انجام می شود. ۳- داده ها: تمام سرمایه ای است که فرد با + پاسخ نامه تستی تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی تگ ها ای دی ربات: @khoshNavaBot لینک ربات : telegram.me/khoshNavaBot لینک ربات : telegram.me/khoshNavaBot لینک ربات : telegram.me/khoshNavaBot دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس پیام نور آزمون های نیازهای ارتباطی، این نیازهای شامل نیازهای روابط اجتماعی افراد با دوستان و همکاران و سرپرستان است. ج)نیاز رشد، که شامل نیازهای دستیابی به حداکثر نیرو و قوه در هر فرد است و شامل نیاز به پديده ها و مشكلات و بحرانها را شناسايي بكند و همين مسئله است كه انسانها را از هم متمايز ميكند. نتيجه گيري : اين سه مورد در تدبير مديرت ، چاره انديشي ،‌انديشه به عاقبت كار مي رسد. بخش هاي مختلف يك روابط عمومي : 1- ارتباطات مردمي 2- چاپ و تكثير 3- تشريفات 4- سنجش افكار عمومي 5- سمعي و بصري 6- اطلاعات و اخبار ، خمیازه و خرخر شامل کدام یک از اشکال ارتباطات غیر کلامی زیر است؟ الف) رفتار جنبشی ب) استفاده از مصنوعات ج) فرا زبان * د)برداشت از مجاورت - در کدام نوع ارتباطات " آثار پیام " قابل رویت است؟ الف)ارتباطات جمعی ب) ارتباطات عمومی ج) ارتباطات خصوصی* و تلویزیون، باعث موفقیت روابط عمومی می برخي از ستانده هاي قابل قبول. مديريت استراتژيك : عبارت است از فرايند اتخاذ تصميماتي است كه منجر به توفيق ادامه حيات و يا مرگ موسسه يا سازمان مي شود . وظيفه اساسي مديريت استراتژيك: عبارت است ايجاد بستر تغيير ، ايجاد تعهد و احساس مالكيت و ايجاد #mlb2-2086003 form.ml-block-form, #mlb2-2086003 .subscribe-form { width: 100% !important; } } با تشکر از شما، لینک دانلود به ایمیل‌تان ارسال و امكانات ، هدايت و كنترل جهت دستيابي به اهداف سازماني در يك نظام ارزشي مورد قبول. پنج قضيه اساسي كه زير بناي مفاهيم كلي نظري و عملي مديريت را در بر به عنوان مثال در رابطه بین کارمند و رئیس، رئیس می تواند پرسش خود را به صورت بسته یا باز مطرح کند: بسته: برای صحبت در مورد اضافه حقوق به دیدن من آمده ای؟ باز: کاری داشتی؟

آرمانش با شتاب گام برمی دارد و در این حرکت به هدف

اول 91-90 پاسخنامه نیمسال دوم 91-90 نیمسال دوم 91-90 نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93-92 نیمسال اول 93-92 نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی تابستان توجه به مراجع غافل می شود. علاوه بر اینکه باید به جای سوال بسته از سوال باز استفاده کرد، این موضوع نیز اهمیت دارد که در یک زمان خاص فقط یک سوال مطرح شود. هنگامی که در زمانی کوتاه دو یا چند سوال پرسیده شود، سوال های آخر معمولا به سوالات بسته ختم می شوند. معمولا زمانی سوالات زیاد و پشت سر هم پرسیده می شود که بیشتر می شود. بنا بر این، می توان گفت: بین هدف و انگیزه رابطه متقابل و دوسویه وجود دارد. توصیه می شود: برای خود و همکاران و فرزندانتان اهداف متعالی و بزرگ کنید. *** ۵۲- برنامه ریزی جامع حاضر شود كنترل كار از دستش خارج ميشود و مدير بايد توان فيزيكي و فكري براي تصميم گيري داشته باشد. دانش: مجموعه فرايندي هايي فرد در قالب تجربه و علم و مهارت ها و ...است سنجش: امروزه هر مديري از مدير روابط عمومي تا بالا بينش و باورها ،‌اعتقادات و برداشت هايش هماهنگ با سيستم ارزش جامعه باشد. روش: هر