nga Simbahan Garbo Gasa Gasa sa Espiritu, Mga Gasa sa Espiritu Santo Gawasnon, Kagawasan Gawasnon nga Kabubut-on Gedeon (Daang Tugon) Genesis Getsemani Gibati Gideon (Basahon ni Mormon) Gidili nga Bunga Gidili nga Panghilawas Gihugasan, Hugas, Mga Paghugas Gikauyonan sa Tanan Gilimbongan, Limbong, Paglimbong Gingharian sa Dios o Gingharian sa Langit Gingharian sa Roma Ginikanan, Mga Ginoo Ginoo sa mga Panon Gi-orden Panubag Melchizedek Melchizedek nga Pagkapari Mesach Mesiyas Miguel Milagro Ministro Mipili, Napili, Pili (berbo) Miquias Miriam Missouri Misteryo sa Dios, Mga Misyonaryo nga Buhat Moab Moises Mopamatuod Mormon (mga) Mormon, Basahon ni Mormon, Propeta nga Nephite Moroni, Anak nga Lalaki ni Mormon Moroni, Kapitan Moronihah, Anak nga Lalaki ni Kapitan Lalaki ni Helaman Nephite, Mga Nephite nga mga Tinun-an Neptali Ngalan sa Simbahan Nicodemo Nilalang, Paglalang Nineve Noah, Anak nga Lalaki ni Zeniff Noe, Patriyarka sa Biblia Noemi Numeros O Obed Obispo Oliba, Bungtod sa mga Omega Omner Omni Opisyal nga Pahayag—1 Opisyal nga Pahayag—2 Orden, Pag-orden Ordinansa, Mga Oseas P Pablo Pag-alagad Pag-ambit Salem Salmo, Mga Sam Samaria Samarianhon, Mga Sambingay Samson Samuel ang Lamanite Samuel, Ang Propeta sa Daang Tugon Sangla Sanhedrin Santiago, Anak nga Lalaki ni Zebedeo Santiago, Igsoon nga Lalaki sa Ginoo Santos Sara Sariah Satan Saul, Hari sa nga Espiritu sa Saad Balaan nga Pagtahud Balaan nga Tawag, Tawag, Tinawag sa Dios Balaan nga Tawag ug Pagpili Balaan sa mga Balaan Balaod Balaod ni Moises Balaod sa Pahinungod, Pagpahinungod Balay ni Israel Balay Sa Ginoo Balay Tipiganan Bana Banay Bandila Bandila sa Kalingkawasan Bangaw Bantay, Magbalantay nga mga Tawo Kalihokan, Mga Kalinaw Kalingkawasan Kalisdanan Kalooy, Maloloy-on Kaluwasan Kaluwasan Alang sa mga Patay Kaluwasan, Laraw sa Kaluwasan sa mga Bata Kamatayon, Espirituhanon nga Kamatayon, Ikaduhang Kamatayon, Yutan-On nga Kamatuoran Kaminyoon, Pagminyo Kaminyoon Sa Templo Kamot, Pagpandong sa mga Kangitngit, Espirituhanon nga Kangitngit, Kawanangan sa Kanon Kapaangayan, Paghatag og Kaangayan Kapahulayan Kapaigoan Kapalaran Kapangulohan Kapasayloan sa mga Sala Kapildihan Kapilian Kapitoan Kapuangod Kapungot Kaputli Kaputli, Putli Karaan sa mga Anti-Kristo Anti-Nephi-Lehi, Mga Apokalipsis Apokripa Apostol Arka Arka sa Pakigsaad Arkanghel Armagedon Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, Mga Asa Asawa Aser Asin Asiria Away Awit Awit ni Solomon, Mga Ayo, Mga Pagpang-ayo B Baal Babaye, Mga Babaye Babel, Babelon Bag-o ug Walay Katapusan nga Pakigsaad Bag-ong Jerusalem Bag-ong Tugon Bahandi Balaam Balaan