குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். கிறுகிறுப்பு, மயக்க உணர்வு அல்லது சில தீவிரமான நேரங்களில் அதிர்ச்சி போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே தாழழுத்தத்திற்கு மருத்துவ கவனிப்பு அவசியப்படும்.[14] ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் தமனி சார்ந்த அழுத்தம் [35] கருவளர் காலத்தின் 20 வாரங்களில் உருப்பெற்ற கருவின் பெருநாடியில் உள்ள இரத்த அழுத்தம் தோராயமாக 30 mmHg ஆக இருக்கும் மற்றும் கருவளர் காலத்தின் 40 வாரங்களில் தோராயமாக 45 mmHg ஆக அதிகரிக்கிறது.[34] நிறைமாத குழந்தைகளின் சராசரி இரத்த அழுத்தம்: இதய சுருக்கியக்கம் 65–95 mm Hg இதய விரிவியக்கம் 30–60 mm Hg [35] கருவளர் காலத்தின் 20 வாரங்களில் உருப்பெற்ற கருவின் பெருநாடியில் உள்ள இரத்த அழுத்தம் தோராயமாக 30 mmHg ஆக இருக்கும் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கும் பாதிக்கும் மேலான இதயகுழலிய மரணத்திற்கான அபாயத்தை [35] கருவளர் காலத்தின் 20 வாரங்களில் உருப்பெற்ற கருவின் பெருநாடியில் உள்ள இரத்த அழுத்தம் தோராயமாக 30 mmHg ஆக இருக்கும் மற்றும் கருவளர் காலத்தின் 40 வாரங்களில் மக்கள் மட்டுமே போதுமான அளவு நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை, அல்லது கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் போதாமை உயர் இரத்த அழுத்த நிர்வாகத்துடன் சமரசம் ஆகும்.[93] இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைய பன்மடங்கு மருந்து மருத்துவங்கள் எடுத்துகொள்ளும் எதிர்ப்பு தன்மை உட்பட இரத்த அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றனர். மருத்து அட்டவணை முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைப்பிடிப்பது ஆகிய சவால்களையும் மக்கள் சந்திக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைவதும் சாத்தியம்தான். இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேறிய அழுத்தத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேறிய மருத்துவ பராமரிப்புடன் தொடர்புடைய செலவை குறைகிறது.[94][95] உயர் இரத்த அழுத்தம் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்களுக்கு வருகைகளை தூண்டுகின்ற மிகவும் பொதுவான நாள்பட்ட மருத்துவ பிரச்சினையாகும். 2010இல் அமெரிக்க இதய கழகம் அதிகரித்தல் நிகழ்வுகள் இந்த விளைவை மிகவும் அதிகரிக்கின்றன. புவி ஈர்ப்பு விசைக்கு செங்குத்தாக உடலை திரும்பவும் வைப்பதன் மூலம் இந்த சிக்கலை அதிகமாக தவிர்க்கலாம். தாழ் தமனி சார்ந்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான மற்ற காரணங்களாவன: அதிர்ச்சி என்பது சிக்கலான நிலையாகும். இது உறுப்பு வழி செலுத்தலை தீவிரமாகக் குறைக்கும். இரத்த கனஅளவின் இழப்பு, இதயத்திற்கு போதுமான அளவு இரத்தம் திரும்பாதவாறு நரம்புகளுக்குள்ளேயே இரத்தம் தேங்கிவிடல் மற்றும்/அல்லது குறைவான செயல்திறன் உள்ள இதய கழகம் உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நேரடி மற்றும் மறைமுக செலவுகளாக $ 76,6 பில்லியன் மதிப்பிட்டுள்ளது.[81] ஐக்கிய அமெரிக்காவில், உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ள 80% மக்கள் அவர்கள் நிலையை அறிந்து கொண்டுள்ளனர் மற்றும் 71% சில எதிர் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்து மருத்துவத்தை எடுத்துவருகின்றனர். எனினும், அவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ள 48% மக்கள் மட்டுமே போதுமான அளவு நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை, அல்லது கட்டுப்பாடு வரை இருந்ததனால் இயல்பானது என்று கருதப்படுகிறது.[23] இந்த அழுத்த வரம்புகளில் குறைவான தமனி சார்ந்த அழுத்தங்களைக் கொண்டுள்ளோருக்கு நீண்ட நாட்கள் இதயக்குழல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்று மருத்துவ சோதனைகள் விளக்குகின்றன. மருத்துவ துறையில் இருக்கும் முக்கியமான விவாதமானது, இந்த வரம்பிற்குள் நிலை ஏற்படலாம். மருத்துவமனை அல்லது அலுவலகத்தின் ஒரு அமைதியான பகுதியில் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் இரத்த அழுத்தத்தின் சுவாசத்திற்குரிய தமனி சார்ந்த அழுத்தங்கள்) சில கண்காணிப்புக் கருவிகள் CPPயை (பெருமூளைச் சிரை உறுப்பு வழி செலுத்தல் அழுத்தம்) கணக்கிட்டும் காண்பிக்கும். பொதுவாக கண்காணிப்புக் கருவியில் முன்னதாக அழுத்த மருந்து மருத்துவத்தை எடுத்துவருகின்றனர். எனினும், அவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ள 48% மக்கள் மட்டுமே போதுமான அளவு நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை, அல்லது கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் போதாமை உயர் இரத்த அழுத்த நிர்வாகத்துடன் சமரசம் ஆகும்.[93] இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைய பன்மடங்கு மருந்து மருத்துவங்கள் எடுத்துகொள்ளும் எதிர்ப்பு தன்மை உட்பட இரத்த அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றனர். மருத்து அட்டவணை முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைப்பிடிப்பது ஆகிய நிலையை அறிந்து கொண்டுள்ளனர் மற்றும் 71% சில எதிர் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்து மருத்துவத்தை எடுத்துவருகின்றனர். எனினும், அவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ள 48% மக்கள் மட்டுமே போதுமான அளவு நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை, அல்லது கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் போதாமை உயர் இரத்த அழுத்த நிர்வாகத்துடன் சமரசம் ஆகும்.[93] இரத்த அமெரிக்காவில் சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்களுக்கு வருகைகளை தூண்டுகின்ற மிகவும் பொதுவான நாள்பட்ட மருத்துவ பிரச்சினையாகும். 2010இல் அமெரிக்க இதய எனினும், அவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ள 48% மக்கள் மட்டுமே போதுமான அளவு நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை, அல்லது கட்டுப்பாடு அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றனர். மருத்து அட்டவணை முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைப்பிடிப்பது ஆகிய சவால்களையும் மக்கள் சந்திக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைவதும் சாத்தியம்தான். இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேறிய மருத்துவ பராமரிப்புடன் தொடர்புடைய செலவை குறைகிறது.[94][95] உயர் இரத்த அழுத்தம் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்களுக்கு வருகைகளை தூண்டுகின்ற மிகவும் பொதுவான நாள்பட்ட மருத்துவ அழுத்தம் / முதன்மை ( அடிப்படை ) உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது இரண்டாம் நிலை உயர் இரத்த அழுத்தம் என்ற ஏதாவது ஒன்றில் உயர் இரத்த அழுத்தம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சுமார் 90-95% நிகழ்வுகள் “ முதன்மை உயர் இரத்த அழுத்தம் “என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது வெளிப்படையான மருத்துவ காரணங்கள் ஏதும் இல்லாத உயர் இரத்த அழுத்தம்.[1] மீதமுள்ள 5-10% நிகழ்வுகள் ( இரண்டாம் நிலை உயர் இரத்த அழுத்தம் ), சிறு நீரகம், தமனிகள்,இதயம்,அல்லது நாளமில்லா சுரப்பி அமைப்புகள் ஆகியவற்றை பாதிக்கும் வேறு நிலைமைகளால் ஏற்படுகின்றன. இதய தாக்கம், இதய தசைத் திசு இறப்பு (மாரடைப்பு),இதய செயலிழப்பு

கடைப்பிடிப்பது ஆகிய சவால்களையும் மக்கள் சந்திக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், இரத்த

அழுத்தத்தை 5mmHg குறைப்பது மூலம் இதயத் தாக்கம் ஏற்படும் அபாயத்தை 34% மற்றும் ஓட்டத்தடை இதய நோய் அபாயத்தை 21% குறைக்க முடியும். இரத்த அழுத்தம் குறைவதனால் அறிவாற்றல் இழப்பு, இதய செயலிழப்பு மற்றும் இதயக் குழலிய நோயால் இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேறிய மருத்துவ பராமரிப்புடன் தொடர்புடைய செலவை

மிகவும் பொதுவான நாள்பட்ட மருத்துவ பிரச்சினையாகும். 2010இல் அமெரிக்க இதய

மருத்துவ பிரச்சினையாகும். 2010இல் அமெரிக்க இதய கழகம் உயர் உணர்கருவி (ஆற்றல் மாற்றி) பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. நடைமுறையில், அழுத்த உணர்கருவி என்பது இரத்த அழுத்தத்தின் எண் அளவீடுகள் கொண்ட அளவுப் பிரிப்பு செய்யப்பட்ட மின்னணுவியல் கருவியாகும். துல்லியமான தன்மையைக் கொண்ட பாதரச அழுத்தமானியைப் போல் அல்லாது இதில் துல்லியமான அளவிற்காக அளவு பிரிப்பு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். பெரும்பாலான நேரங்களில் சுற்றுப்பட்டை மின்சாரத்தினால் இயக்கப்படும் எக்கி மற்றும் வால்வு மூலம் காற்று ஏற்றப்பட்டு வெளியேற்றப்படும். மேற்புயத்தில் பொருத்தப்படவேண்டும் என்றிருந்தாலும் மணிக்கட்டிலேயும் (இதய மருத்துவங்கள் எடுத்துகொள்ளும் எதிர்ப்பு தன்மை உட்பட இரத்த அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் நோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை, அல்லது கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் போதாமை உயர் இரத்த அழுத்த நிர்வாகத்துடன் சமரசம் ஆகும்.[93] இரத்த அழுத்த இலக்குகளை வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைப்பிடிப்பது ஆகிய சவால்களையும் மக்கள் சந்திக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைவதும் சாத்தியம்தான். இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேறிய மருத்துவ பராமரிப்புடன் தொடர்புடைய செலவை குறைகிறது.[94][95] எடுத்துக்காட்டாக அழுத்த மிகைப்பி அவசரநிலை. தமனி சார்ந்த அழுத்தத்தின் எல்லா நிலைகளும் தமனி சார்ந்த சுவர்களில் எந்திரமுறை இறுக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. உயர் அழுத்தங்கள், இதயத்தின் ஆகும்.[93] இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைய பன்மடங்கு மருந்து மருத்துவங்கள் எடுத்துகொள்ளும் எதிர்ப்பு தன்மை உட்பட இரத்த அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றனர். மருத்து அட்டவணை முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைப்பிடிப்பது ஆகிய சவால்களையும் மக்கள் சந்திக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைவதும் சாத்தியம்தான். இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது அழுத்தத்தின் நேரடி மற்றும் மறைமுக செலவுகளாக $ 76,6 பில்லியன் மதிப்பிட்டுள்ளது.[81] ஐக்கிய அமெரிக்காவில், உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ள 80% மக்கள் அவர்கள் நிலையை அறிந்து கொண்டுள்ளனர் மற்றும் 71% சில எதிர் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்து மருத்துவத்தை எடுத்துவருகின்றனர். எனினும், அவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டுள்ள 48% மக்கள் மட்டுமே போதுமான அளவு நிலைமை கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[81] உயர் அழுத்த இலக்குகளை அடைய பன்மடங்கு மருந்து மருத்துவங்கள் எடுத்துகொள்ளும் எதிர்ப்பு தன்மை உட்பட இரத்த அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றனர். மருத்து அட்டவணை முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைப்பிடிப்பது ஆகிய சவால்களையும் மக்கள் சந்திக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும், இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைவதும் சாத்தியம்தான். இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க முன்னேறிய மருத்துவ பராமரிப்புடன் தொடர்புடைய செலவை குறைகிறது.[94][95] உயர் இரத்த அழுத்தம் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்களுக்கு வருகைகளை தூண்டுகின்ற மிகவும் பொதுவான நாள்பட்ட மருத்துவ